شنبه 5 خرداد 1397 10 رمضان 1439 26 مه 2018

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمي به صورت حضوري از دستگاههاي اجرايي استان