شنبه 5 خرداد 1397 10 رمضان 1439 26 مه 2018

تعيين و پرداخت خسارات به اشخاص حقيقي در ارتباط با حوادث امنيتي